top of page

FÉROVÝ TÍM_

  • Facebook

Kto sme?

#Myz90301 sa snažíme prichádzať s dobrými, ale hlavne ľahko realizovateľnými myšlienkami, ktoré zlepšia alebo spríjemnia život každému obyvateľovi NÁŠHO mesta. To, že či sa budú dať aj zrealizovať, záleží na zložení mestského zastupiteľstva.

Z predchádzajúceho volebného obdobia máme skúsenosť , že niekedy ani dobré a prínosné nápady

pre nás z nepochopiteľných dôvodov cez zastupiteľstvo neprejdú. Veríme, že po úspešných voľbách v ňom budeme

spoločne presadzovať zmeny v prospech  mesta Senec a jeho občanov.

Sme dobrý a férový tím Senčanov s rovnakou víziou. Náš pôvodný tím siedmich členov,

ktorých už dobre poznáte sa rozrástol o nové tváre a spolu s nimi sa rozrástol aj náš okruh podporovateľov.

Spoločne pracujeme na našom cieli a tým je lepší Senec pre všetkých!

sumar.png
Palo.png
Pavol Kval

Volám sa Pavol Kvál, mám 39 rokov.
S manželkou Silviou vychovávame dve deti.
Jedným z dôvodov, prečo som sa rozhodol
pre kandidatúru na post primátora mesta Senec,
bola podpora od celého nášho klubu 90301.sk.
Noví aj pôvodní členovia ma podporili v mojom
rozhodovaní a aj vďaka nim som nadobudol pocit,
že náš tím môže posunúť mesto vpred.


Pri každej debate o dianí v meste prichádzali
s novými nápadmi, riešeniami a svojimi skúsenosťami ma utvrdili v tom, že len silný a jednotný tím dokáže presadiť úspešné rozhodnutia. Vsadili sme na ľudí ktorí majú k nášmu mestu pozitívny vzťah a problémy sa snažili v prvom rade riešiť konštruktívne, a nie na ne nekompetentne poukazovať. Som presvedčený, že ak nás bude v zastupiteľstve viac, dokážeme splniť aj najnáročnejšie výzvy.


Pre plynulé a úspešné napredovanie mesta
je nevyhnutná úzka spolupráca s Bratislavským
samosprávnym krajom
, ktorý má veľké možnosti
pomáhať mestám v kraji, za predpokladu spoľahlivých a úprimných ľudí v zastupiteľstve BSK.
Celý náš tím podporuje za poslanca do VÚC
Juraja Gubániho, dlhoročného poslanca mestského
zastupiteľstva a počas uplynulého obdobia
aj viceprimátora mesta Senec.

Juro.png
GUBANI so sakom.png

Volám sa Juraj Gubáni, mám 39 rokov a som stavebný inžinier. Štyri roky som pôsobil ako viceprimátor mesta. Zo skúseností viem, že je dôležitá symbióza medzi mestom a krajom, nakoľko viacero projektov spadá viac pod VÚC ako pod mesto. V BSK sa chcem venovať témam, ako sú:


Udržateľná mobilita a doprava

Je najvyšší čas začať riešiť dopravný koridor pre severovýchodný obchvat mesta a plánovanú trasu zapojiť do rozvoja mesta tak, aby podporovala územný rozvoj mesta a hlavne turizmus. Vyžaduje si to viacročné intenzívne úsilie. Jednou z mojich nosných tém, je cyklodoprava – udržateľná mobilita. Teší ma, že som mohol osobne prispieť k rozbehu dvoch dôležitých projektov, ako je Cyklochodník Senec – Pezinok, kde najmä most cez diaľnicu D1 bude atraktívnou vstupnou bránou do Bratislavského kraja. Vďaka projektu Cyklochodník DeTuSeK nespojíme len obce popri Čiernej Vode (Nová Dedinka - Tureň - Senec -Kráľová pri Senci), ale je zámer spojiť oba kraje.
 

Školstvo a šport - mládež a seniori
Chcem podporiť vznik nových tried a revitalizácie nádvoria Gymnázia A. Bernoláka. Modernizácia oplotenia – parku pred Spojenou školou by zlepšila atraktivitu centra mesta. V okolí Strednej odbornej školy na Kysuckej ulici, je potrebné vyriešiť plynulosť dopravy a okolie areálu – priestorov
školy nielen pre študentov, ale i pre seniorov, ktorí by napr. v priestoroch rozšírenej oddelenej časti jedálne, mohli tráviť spoločný čas.

Kristina.png
HARVANOVA.png

Volám sa Kristína Harvanová Černayová, mám
40 rokov a rozhodla som sa kandidovať do mestského zastupiteľstva v Senci, pretože chcem prispieť mojimi návrhmi a osobnými vlastnosťami 
k pozitívnejšiemu vnímaniu správy veci verejných obyvateľmi.


Vďaka vzdelaniu, ktoré som nadobudla počas
štúdia na ZŠ Tajovského v Senci a následne na
Gymnáziu K. Štúra v Modre a Právnickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave ako aj výchove,
ktorú mi poskytli rodičia, som človekom s citom pre spravodlivosť, rozumné hospodárenie a vôľou pomôcť iným ľuďom. Tieto vlastnosti budem presadzovať aj ako poslanec mestského zastupiteľstva. Podobne ako väčšina mladých ľudí, aj ja som si vyskúšala život v zahraničí a po 4 rokoch som sa vrátila späť do môjho
rodného mesta. Tu som doma a v Senci chcem spolu

s manželom vychovávať naše dve deti.


Spolu s férovým tímom z 90301.sk sme si predsavzali, že v nadchádzajúcom volebnom období budeme vytvárať riešenia pre verejnosť tak, aby sme zveľaďovali dedičstvo našich predkov.
Chceme byť príkladným mestom 21. storočia
a využiť potenciál, ktorý nám ponúka jeho poloha,
rekreačný charakter a dostupnosť prírodných krás
v jeho okolí.

kristina.png

1. Poliklinika
Stredobodom nášho záujmu bude nájsť vhodné
financovanie na rekonštrukciu a prístavbu polikliniky
a nastaviť prevádzkový model s ohľadom na udržateľnosť financií a kvality zdravotnej starostlivosti.


2. Kultúra
Po náročnom období pandémie budem presadzovať,
aby sa do nášho mesta opäť vrátil kultúrny život

a podporím mladých umelcov a športové aktivity v meste.

Vďaka mojej práci som sa dostala k projektom nájomných bytov, prostredníctvom ktorých je možné zabezpečiť jednu zo základných ľudských potrieb - bývanie.  S využitím štátnych zdrojov – úveru zo ŠFRB a dotácie MDV SR by bola
výstavba aj pre mesto reálnou pomocou mladým rodinám.
Budeme radi, keď nás svojim hlasom podporíte vo voľbách.

Lukas.png
MATLAK 2.png

Volám sa Lukáš Matlák, mám 30 rokov.
Z môjho pohľadu v minulom volebnom období
mesto Senec nenaplnilo potenciál, ktorý v sebe
má. Preto som sa rozhodol, že súčasťou týchto
volieb budem aj ako kandidát na poslanca
vo volebnom obvode č. 1.


Otázok je veľa: Bude mať moje dieťa kam chodiť
do materskej školy či základnej školy? Budeme
mať kde športovať? Kto a kde mi pomôže, keď
nastanú u mňa zdravotné komplikácie?
Akým smerom sa budú rozvíjať Slnečné jazerá
a cestovný ruch? Ako pomôžeme v našom meste
seniorom, ktorí nemalou mierou prispeli k rozvoju
nášho mesta? Toto sú otázky, ktoré v meste zaznievajú najčastejšie. Na všetky tieto otázky by mali byť Vám občanom ponúknuté férové a prospešné riešenia.
Lebo tak je to z pohľadu môjho aj nášho tímu
90301.sk voči občanom nášho mesta FÉR.

1. Školstvo
Začneme pracovať na zvýšení kapacít v základných
školách a materských školách. V roku 2023
bude možné pri terajšej kapacite základných škôl,
umiestniť do škôl len približne 50% detí, ktoré
budú zapísané do prvého ročníka, oproti roku
2022, kedy bolo prijatých cca 320 detí. Zabezpečiť
kvalitné vzdelávanie pre deti je mojou prioritou.

2. Zdravotníctvo
Je nevyhnutné podporiť ďalšie kroky k cieľu aby
sme v Senci mali funkčnú polikliniku, ktorá okrem
základných zdravotných úkonov, bude poskytovať
aj urgentnú zdravotnú starostlivosť.
,,Skutočným bohatstvom je zdravie, nie zlato
a striebro.′′ S našim férovým tímom 90301.sk
Vám chcem ponúknuť okamžité ale aj dlhodobé
zlepšenie života v meste.

lukas.png

Záleží mi na minulosti, prítomnosti a budúcnosti
mesta v ktorom žijem od svojho narodenia, kde
žije celá moja rodina a moje deti. Kandidujem ako nezávislý poslanec, ktorý v prípade zvolenia podporí každý návrh prospešný pre mesto Senec a jeho občanov. Ďakujem!

Robo.png
PODOLSKY.png

Volám sa Róbert Podolský, mám 58 rokov.
Po absolvovaní ZŠ J. G. Tajovského a Gymnázia
Antona Bernoláka v Senci som promoval na VŠE,
Fakulte riadenia v Bratislave. So svojou manželkou
Katarínou máme dve deti a tri vnúčatá.


Mnohí ma poznáte z pôsobenia na Slnečných
jazerách ako riaditeľa Správy cestovného ruchu
s.r.o., kde som pracoval desať rokov.
Bola to náročná práca spojená s úlohami udržať
jazerá v povedomí návštevníkov aj v dôsledku silnej
konkurencie novovybudovaných aquaparkov,
wellness centier a kúpalísk v blízkom okolí.
Bolo potrebné zosúladiť potreby a požiadavky
prevádzkovateľov hotelových a bufetových zariadení, chatárov, rybárov, jachtárov, návštevníkov a obyvateľov mesta Senec a okolitých obcí.


1. Slnečné jazerá
Mojou prioritou vo funkcii poslanca MsZ v Senci
by bolo vyriešenie najakútnejšieho problému
Slnečných jazier - zlepšenie kvality
a čistoty vody, parkovania a dopravy v priľahlých
uliciach. Je to náročná úloha, ktorá si
bude vyžadovať nemalé fi nančné náklady, veľa
trpezlivosti a tolerancie, no nie je možné ďalej odsúvať tento závažný problém. Areál jazier by mal
plniť funkciu aktívneho oddychu, športu, relaxu
celoročne a pre všetky generácie.

Robo_text3.png

2. Poriadok a bezpečnosť
Budem hľadať riešenie pre zefektívnenie
údržby mesta adekvátnym dofi nancovaním.
Odbremeniť pracovníkov a zvýšiť efektivitu
doplnením moderných mechanizmov.
Už počas
môjho pôsobenia vo funkcii riaditeľa SCR s.r.o.
som prijal opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti
na jazerách a v tomto úsilí budem pokračovať
aj naďalej na území celého mesta.

3. Transparentnosť
Spravodlivé, férové, adekvátne a hlavne transparentné dotačné schémy zabezpečia financie pre tých, ktorí to potrebujú najviac: dôchodcovia a ťažko zdravotne postihnutí občania.

Pavol.png
TOTH.png

Volám sa Pavol Tóth, mám 43 rokov.
Senec je mesto s veľkou históriou, známe svojimi
Slnečnými jazerami a potenciálom stať sa výnimočným miestom pre život. Už dnes je to čiastočne tak, napriek tomu my Senčania vidíme niekoľko vážnych vecí, ktoré si zaslúžia patričnú pozornosť a čo najrýchlejšie a najefektívnejšie riešenia.


Jedným z najpálčivejších problémov je už niekoľko rokov zdravotníctvo – téma najčastejšie
spomínaná pred každými komunálnymi voľbami,
avšak stále bez jasného riešenia. Predovšetkým
chýbajú lekári, najmä špecialisti, ktorých je nedostatok v celom regióne, veľkým mínusom je tiež absentujúca lekárska pohotovosť pre deti,
ale aj dospelých.


Z tohto dôvodu by som sa chcel spolu s férovým
tímom z 90301.sk
zamerať na zlepšenie zdravotnej starostlivosti pre každého obyvateľa mesta Senec, znovuotvorenie lekárskej pohotovosti pre deti aj dospelých a zatraktívnením podmienok pre lekárov a zdravotnícky personál.

 

Naše mesto má obrovský potenciál rozvoja,
a to v každom smere. Rastie so svojimi
obyvateľmi, opiera sa o svoju minulosť
a zároveň buduje aj svoju budúcnosť.

Pavol.png

Posunúť rozvoj mesta je možné len transparentnou a úprimnou komunikáciou, otvorenosťou, vzájomnou spoluprácou a podporou. Aby mali všetky generácie žijúce v Senci počnúc seniormi a končiac tými najmenšími pocit, že sú

na správnom mieste – doma.
 

Ľudia sú to najcennejšie čo mesto má a čo ho
posúva dopredu. Urobme preto zo Senca mesto,
ktoré bude myslieť na ľudí
, miesto, kde sa budeme dobre cítiť, odkiaľ naše deti nebudú utekať za niečím lepším.

V jesenných komunálnych voľbách sa budem
uchádzať o Vaše hlasy do mestského zastupiteľstva spolu s 90301.sk, aby sme spoločne prispeli k rozvoju mesta, pokračovali v začatých projektoch a uviedli do života nové, v prospech všetkých Senčanov. Verím, že nápadmi, inováciami, riešeniami a tvrdou prácou sa dá veľa dosiahnuť. Ďakujem za váš hlas 29. októbra.

alexandra.png
FERENCAKOVA.png

Moje meno je Alexandra Ferančíková, mnohí ma
poznajú pod mojim dievčenským menom Marčeková. Mám 45 rokov a vyrastala som v Senci,
kde aj v súčasnosti žijem spolu so svojou rodinou.
V práci sa prioritne venujem daňovému a účtovnému poradenstvu. V tomto obore podnikám už viac ako 20 rokov. Ako fi nančný manažér som participovala na mnohých regionálnych aj medzinárodných projektoch fi nancovaných EÚ, medzi inými aj tvorba cyklotrás pre BSK alebo rekonštrukcie Seneckej synagógy. Ak je tých čísiel priveľa, tak postupne po kúskoch vytvárame s kolegami gastro koncept Versh.


Práve skutočnosť, že v meste žijem, vychovávam
svoje deti, podnikám, stretávam sa s ľuďmi
a vnímam čo chýba mne, mojim deťom, kolegom
a priateľom ma priviedlo k myšlienke sa aktívne
zapojiť do verejného života v meste. Ako poslanec mestského zastupiteľstva by som rada časť so svojich praktických skúseností posunula ďalej

a prispela tak k novým pozitívnym zmenám

v meste v ktorom žijeme.
 

Pokúsim sa spolu s budúcimi poslancami hlasovať za zmeny a plány prospešné všetkým Senčanom, „starým alebo novým“ bez rozdielu, jednoducho Senčanom, lebo všetci sme Senec

a všetci sme 90301.sk.

alexandra_text3.png

2. Šport
Veľmi ma oslovil projekt Gardenka ktorý terajší
poslanci z 90301.sk rozbehli a po nastavení vhodného financovania, v čom budem určite nápomocná by sa dal čoskoro zrealizovať.

Pre naplnenie akýchkoľvek myšlienok je potrebný
hlas voliča a za ten Váš Vám vopred ďakujem!


1. Slnečné jazerá
Budem podporovať a presadzovať každé dobré
riešenie, ktoré pomôže k zveľadeniu Slnečných
jazier, pretože jazerá robia Senec výnimočným.
Prioritou bude spustenie čistenia jazera, zlepšenie infraštruktúry a bezpečnosti.

Gubani.png
GUBANI s koselou.png
juro-text4.png

Volám sa Juraj Gubáni, mám 39 rokov. Študoval
som na Gymnáziu A. Bernoláka v Senci, kde ma
výborne pripravili na štúdium Stavebnej fakulty
STU v Bratislave.


Za 12 rokov v komunálnej politike bola pre mňa
pozícia viceprimátora najťažšia, ale zároveň
aj najúspešnejšia. Inicioval a intenzívne som
spolupracoval s kolegami na zabezpečení:


_lepšej informovanosti – založenie sociálnych
sietí mesta Senec (facebook i instagram)
a zavedenie mestskej aplikácie Senec,

 

_zefektívneniu odpadového hospodárstva
vďaka aplikácii a zavádzaním nových opatrení
patrí Senec k popredným samosprávam v tejto
oblasti


_koncepčného rozvoja cykloinfraštruktúry -
získali sme historicky najvyššie dotácie na rozvoj
cyklistiky v našom meste (vyše 500 000 €)
a investovali sme viac ako 300 000 € z vlastných
zdrojov (ul. Hečkova a Bratislavská)
_zavedenie a príprava viacerých SMART riešení –
cyklosčítače, bezpečné cyklopristrešky
_zvýšenie počtu osvetových akcií udržateľnej
mobility - obľúbené pravidelné nočné cyklojazdy
(počtom účastníkov sme po Bratislave na 2. mieste na Slovensku)


_prípravy projektových dokumentácií (i štúdií),
ktorých zámery sa začnú realizovať v najbližších
rokoch.

Toto všetko by sa mi určite nepodarilo bez skvelých kolegov z 90301.sk. Veľká vďaka patrí výborným kolegom – zamestnancom Mestského úradu, ako i všetkým organizáciám v štátnej a súkromnej sfére, s ktorými som počas tohto obdobia spolupracoval.


Vždy sa mohlo a môže urobiť viac, ale až z pozície
viceprimátora som zistil, aké je občas náročné
implementovať mnohé skvelé myšlienky
a nápady do praxe.


Preto s veľkou pokorou a rešpektom verím
a vopred ďakujem všetkým občanom nášho
mesta, ktorí podporia moju kandidatúru do MsZ
v Senci a na poslanca do BSK.
Chcem pokračovať v aktívnej podpore realizácie rozbehnutých projektov a aktivít.

Ďakujem za podporu pre všetkých členov 90301.sk. Iba SILNÝ a FÉROVÝ TÍM môže z nášho mesta vytvoriť moderné mesto, ktorému záleží na tradíciách a rozvoji pre všetky generácie.

Venoval som sa predovšetkým projektomzlepšovania udržateľnej mobility, dopravya projektom odpadového hospodárstva (zavedenie BRKO, vylepšovanie polopodzemných stojísk + ich čipovanie).V neposlednom rade som podporil rozširovanieverejnej zelene v meste (vysadili sme viac ako400 stromov).

Tomas.png
Mokos.png

Volám sa Tomáš Mókoš, mám 48 rokov a v komunálnychvoľbách sa budem opätovne uchádzať o vaše hlasy. Som ženatý a s manželkou Veronikou máme 2 deti. Pracujem ako projektový manažér so zameraním na rozvoj cestovného ruchu. Súčasťou môjho každodenného života je šport, ktorému sa venujem aj po skončení kariéry medzinárodného futbalového rozhodcu, kde v úlohe FIFA projektového manažéra zodpovedám za vzdelávací systém futbalových video asistentov rozhodcov.

 

Počas môjho pôsobenia v MsZ som sa venoval najmä otázkam rozvoja športu na témy: šport a legislatíva, rozvoj športovej infraštruktúry, financovanie športu a organizácia športových podujatí.

 

Cieľom bolo, aby sa tieto témy rozvíjali v súlade so „Zákonom o športe“ v prospech obyvateľov mesta. Spracovaním dôležitého dokumentu „Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry v meste Senec“ sme nastavili nový štandard v meste. Zanalyzovali sme situáciu na všetkých úrovniach škôl, získali prehľad o stave organizovaného a neorganizovaného športu, rozvoja športovej infraštruktúry a fi nancovania.
 

Podporou nášho poslaneckého klubu 90301.sk
sa podarilo kúpiť pozemok na výstavbu novej
základnej školy, ktorej súčasťou bude ďalší
priestor pre rozvoj športovej infraštruktúry.

Tomas_text4.png

Našim ďalším cieľom je rozvoj mestskej infraštruktúry, ktorá bude dostupná širokej verejnosti. Toto je vzhľadom na rozpočet mesta dosiahnuteľné najmä využívaním rôznych výziev a čerpaním fondov. Budem presadzovať, aby sa dotácie mesta Senec aj naďalej v maximálnej možnej miere využívali na aktívny rozvoj mládeže.

Dôležité bude, aby táto podpora bola podmieňovaná aj vopred stanovenými športovými a výkonnostnými cieľmi. Verím, že s Vašou podporou sa nám v komunálnych voľbách podarí pokračovať v napĺňaní cieľov pre budúce generácie.

Riso.png
PAUER.png

Volám sa Richard Pauer, mám 44 rokov a som
architekt. S manželkou Jankou máme dve deti.
Senec je mesto, kde som prežil celý svoj doterajší
život, a posledné 4 roky som hájil záujmy občanov
aj ako poslanec MsZ. Funkcia predsedu komisie
výstavby a územného plánovania obnášala veľakrát zložité žiadosti, no vždy sme sa ich snažili
vyhodnotiť s členmi komisie férovo a správne ako
pre mesto, tak aj pre obyvateľov. Máme veľa nápadov a návrhov na pozitívne zmeny. Menšie sú realizovateľné okamžite, ak sa nájde vôľa a prostriedky v rozpočte.

 

Bez Slnečných Jazier by Senec nebol Sencom.
Areál je potrebné revitalizovať, obnoviť a urobiť
z neho dovolenkové a rekreačné stredisko, ktoré
bude spĺňať súčasné nároky dovolenkárov.
Či už kvalitou poskytovaných služieb a ubytovania, možnosťami kultúrneho a športového vyžitia, ale hlavne kvalitou a čistotou vody a okolia.
Projektová dokumentácia na čistenie je spracovaná, urbanistická štúdia Slnečných jazier ako rekreačného areálu je v riešení.

V nasledujúcich rokoch bude hlavnou úlohou nájsť spôsob financovania na realizáciu komplexného čistenia Slnečných jazier.
 

Ako poslanec v ďalšom volebnom období by som
chcel venovať veľký dôraz riešeniu verejných
priestorov. Kvalita verejného priestranstva odzrkadľuje celkovú úroveň politiky a demokracie. S našim spoločným priestorom treba nakladať citlivo, transparentne a jeho premeny či úpravy riešiť v spolupráci s obyvateľmi danej lokality. Je žiaduce zapracovať aktuálne potreby vodozádržných opatrení na zmiernenie klimatických vplyvov, ako aj aplikovať nové funkčno-dizajnové trendy pre zvyšovanie kvality verejných priestorov.

Riso_text3.png

K tomu sú potrební šikovní ľudia s pozitívnym myslením pre Senec. Náš tím 90301.sk sa rozrastá a ja som opäť rozhodnutý kandidovať za poslanca
do mestského zastupiteľstva. Verím vo Vašu podporu, nech môžem spolu s kolegami dokázať, že Senec je mesto, na ktorom nám naozaj záleží.
Ďakujem.

Ludovit.png
SZABO.png

Volám sa Ľudovít Szabo, mám 50 rokov.
Od narodenia žijem v Senci a po ukončení štúdia
na strednej elektrotechnickej škole v Bratislave
som nastúpil do fi rmy Würth s.r.o. na pozíciu obchodný manažér, v ktorej pracujem dodnes.
Som ženatý, s manželkou Silviou máme dve dospelé deti, Patrika a Barborku, na ktoré som veľmi hrdý. Moje manažérske skúsenosti využívam celý svoj život. Som spoluzakladateľ klubu MŠK Senec, v ktorom pôsobím ako jeho prezident.


Medzi moje hlavné aktivity patrí aj aktuálna
výstavba multifunkčnej športovej haly, ktorá
by mala byť k dispozícií pre mládež a športovcov
prioritne z nášho mesta.


Som senecký lokálpatriot, mám rád toto mesto
a preto som sa rozhodol kandidovať za poslanca
MsZ v Senci. Mám pocit, že viac ako kedykoľvek
v minulosti je potrebné, aby nás zastupovali ľudia,
ktorí k Sencu a ľuďom, ktorí ho budovali, majú
pozitívny vzťah, rešpekt a úctu.


1. Šport
Ak mi dáte dôveru a stanem sa poslancom,
budem sa snažiť ďalej podporovať športovcov
a deti, budovanie nových športovisk a oddychových zón.

Ludovit_text3.png

2. Bezpečnosť
Nezabúdam ani na našich rodičov a seniorov. Tak, ako je v rodine dôležitá harmónia a bezpečnosť, musíme si uvedomiť, že za ostatné roky sa tu z dôvodu pracovných príležitostí usadili rôzne národnosti. Z tohto dôvodu je potrebné zvýšiť aj bezpečnosť mesta Senec aby sme tu my, naše deti a rodičia mohli žiť s pocitom bezpečia.

3. Slnečné jazerá
Ako každý Senčan mám rád Slnečné jazerá, kde som ako mnohí z nás vyrastal a trávil veľa voľného času. Vždy budem za ich udržateľnosť, rozvoj
či bezpečnosť
. Vážim si čo urobili predošlé generalcie a preto by som aj ja rád priložil ruku k dielu a pokračoval v zvelaďovaní a budovaní pre ďalšie
generácie nášho mesta.

Jaro.png
HOMOLA.png

Moje meno je Jaro Homola, mám 59 rokov a síce
nie som rodený Senčan, mesto Senec mi prirástlo
k srdcu a žijem v ňom šťastný život.
Senec „zvíťazil“ v našom výbere lokality hlavne
kvôli výbornej dopravnej infraštruktúre, kultúrneho a športového uplatnenia. Vládne tu skvelá, uvoľnená atmosféra a žijú tu skvelí ľudia. Vyštudoval som SVŠT v Bratislave, založil a viedol viaceré obchodné spoločnosti.

 

Tomuto však predchádzala skutočnosť, že som
si splnil ten najväčší detský sen a stal som sa automobilovým pretekárom. V priebehu mojej aktívnej pretekárskej činnosti, som musel zvládať všetky funkcie, od manažérskej, mechanickej až po tú finálnu, jazdeckú. V priebehu 24 rokov mojej aktívnej pretekárskej kariéry som získal 15 titulov Majster SR. Keď dorástol syn Maťo Homola, tak som v roku 2011 ukončil svoje aktívne pretekanie, za volant „pustil“ Maťa a ďalej sa venoval iba manažérskej činnosti.


Som človek, ktorý húževnato ide za svojimi cieľmi
a aj väčšinu z nich si plní. Podnikanie a šport ma
naučili spôsobu života v duchu fair play.


Moje bohaté manažérske skúsenosti na poli
podnikateľskom ale aj športovom nakoniec
prispeli k tomu, že som v súčasnej dobe
členom športovej komisie mesta Senec.

 

Rozhodol som sa kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva v skupine 90301.sk, nakoľko chcem mestu a jeho občanom s využitím svojich skúseností pomáhať s rozvojom mesta Senec.

Jaro_text3.png

1. Elektrifikácia vozového parku
Chcel by som presadiť obmenu vozového parku
MÚ Senec a Mestskej polície, za vozidlá s elektrickým a plug-in hybrid pohonom
. Prechod na tieto ekologické vozidlá sa stali vo viacerých samosprávach úspešným projektom a prax ukazuje ich značnú ekonomickú a ekologickú pridanú hodnotu. V neposlednom rade by mesto bolo pozitívnym príkladom pre svojich obyvateľov.

 

2. Bezpečnosť cestnej premávky v meste
Vnímam ako potrebné venovať sa zvýšeniu bezpečnosti na cestách pre všetkých účastníkov cestnej premávky a jej plynulosti. Veľkou témou je pohyb po cestách a chodníkoch elektrickými kolobežkami a elektrickými bicyklami. Stúpa percento detí, ktoré sa takto stávajú účastníkom cestnej premávky bez základných znalostí pravidiel. Chcem presadzovať výučbu dopravnej výchovy s vybudovaním prvého mestského dopravného ihriska.

Dusan.png
KOZIC.png

Samosprávy ako aj obyvateľov miest čaká neľahká
doba. Energetická kríza v podobe enormného
nárastu cien prichádza a bude treba vo veľmi
krátkom čase pripraviť a zrealizovať komplexné
úsporné opatrenia na viacerých úrovniach
nášho mesta.


Ako poslanec nášho mesta viem ponúknuť 15-ročné podnikateľské skúsenosti v oblasti energeticky úsporných projektov zamerané pre samosprávy a byť odborným poradcom pre túto akútnu problematiku.
 

Z môjho pohľadu má mesto 3 možnosti ako racionálne a relatívne rýchlo do značnej miery znížiť svoju energetickú závislosť.
 

1. Vybudovanie lokálnych obnoviteľných energetických zdrojov a to najmä fotovoltických zariadení na všetky vyhovujúce strechy objektov, ktoré sú pod správou mesta. Týmto krokom sa podstatne zníži spotreba elektrickej energie.
 

2. Inštalácia pokročilého riadiaceho systému
pre verejné osvetlenie
, vďaka ktorému dokáže
správca individuálne nastaviť režim stmievania,
zapínanie a vypínanie ostenia a docieliť tak viac
ako 30% dodatočnú úsporu.

dusan_text3.png

3. Modernizácia technológie vykurovania
v mestských budovách
- náhrada plynových
kotlov za účinné tepelné čerpadlá, ktoré spolu
s použitím fotovoltiky vytvoria vysoko efektívny
synergický efekt.

 

Samozrejme, mesto musí okrem energetickej roviny klásť dostatočný dôraz aj na životné prostredie, ktoré do významej miery vplýva aj na energetickú náročnosť všetkých budov.

Systematickou výsadbou stromov na všetkých
nevyužitých mestských pozemkoch
vie mesto
podstatne odlahčiť prehrievanie okolitých ciest
a chodníkov. Tie totiž nakumulovanú tepelnú
energiu nežiadúco vyžarujú do priestoru a na fasády susediacich budov, čo sa odzrkadluje na zvýšenej potrebe chladiť ako aj na vyššej zdravotnej záťaži pre ľudí.

 

V neposlednom rade je jasné, že čím viac stromov, tým čistejší vzduch a aj pozitívnejšia
nálada obyvateľov
a návštevníkov nášho mesta.

harmonogram_edited.png
casovy_ramec_edited.png
foto.png
odpocet.png
bottom of page